Forudsætninger for beregningen

Kurverne viser en teoretisk fremskrivning af værdien af din opsparing fratrukket investeringsomkostninger og skat.

De værdier, kurverne viser, baserer sig dels på de oplysninger du selv har tastet ind, dels på vores aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne for aktier og obligationer.

Forventningerne til afkast fra de enkelte aktivklasser, og den tilhørende forventede usikkerhed, er APCs kort- og langsigtede forventninger, baseret på markedernes historiske udvikling og samfundsforudsætningerne anvendt af Forsikring&Pension og Finansrådet.

Afkastforventningerne tager udgangspunkt i, at en investor skal kompenseres for den risiko, der tages ved at investere i aktier og obligationer. Investering i forskellige aktivklasser, som bærer en højere risiko end den risikofri rente (kontanter eller lignende), kræver en risikopræmie (tillæg til afkast) over det forventede afkast på kontanter, altså en kompensation for at tage en risiko for større udsving i investeringernes værdi på kort til mellemlang sigt.

Grafen viser forventningen til værdiudviklingen i et IdealPension-produkt bestående af 100% aktier, sammenlignet med værdiudviklingen i et sammenligneligt alternativt produkt, samme aktivsammensætning, men med en højere samlet ÅOP (+1%).

Tidshorisonten er tidligste folkepensionsalder for person med angivne alder, dog minimum tre år.

Figuren inkluderer også løbende PAL-skat, og afkastforskellen er således efter både omkostninger og PAL-skat.

Bemærk, at der er tale om et eksempel, der hviler på forudsætningerne omkring aktivsammensætning, din valgte tidshorisont, din valgte depotstørrelse og det langsigtede forventede afkast til aktier og obligationer. Der således ingen garanti for, at værdien af din opsparing vil udvikle sig, som grafen viser. Afkastet kan blive negativt.

Om IdealPension
IdealPension®

Strandgade 4C, 4. sal, 1401 København K - CVR 30732049
+45 7025 7026 - info@idealpension.dk
APC Forsikringsmæglere A/S er under tilsyn af Finanstilsynet